banner4
بیماری-های-شایع-دهان-و-دندان
دندانپزشکی ترمیمی علم تشخیص، پیش آگهی و درمان ضایعاتی در دندان‌هاست که برای تصحیح آنها نیازی به ترمیمهای پوشش کامل (Full coverage) تاج دندان نیست. درمان‌های ترمیمی به ترمیم صحیح شکل، عملکرد و حفظ یکپارچگی دندان‌ها در ارتباط با بافت‌های سخت و نرم مجاور برمیگردد. موارد تجویز درمان ترمیمی بر اساس سه نیاز درمانی پوسیدگی، دندان‌های تغییر رنگ یافته، شکسته یا بد رنگ و جایگزینی ترمیم‌های قبلی است و شامل زیر رده‌های زیر می‌باشد:
بررسی پوسیدگی‌ها
مواد دندانی
اصول تهیه حفره
وسایل و تجهیزات
کنترل عفونت
تشخیص و طرح درمان
ترمیم‌های همرنگ دندان
ترمیم‌های آمالگام