AA013157
دندانپزشکی اطفال شاخه ایست که در کودکان زیر ۱۲ سال به معالجه و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان می پردازد . دامنه خدمات ارائه شده توسط دندانپزشک اطفال بسیار گسترده بوده و شامل اقدامات پیشگیری و درمانی مربوط به بیماری دهان و دندان ، درمان صدمات دهانی و دندانی ناشی از حوادث و ارتودنسی پیشگیری می شود .